Vårt ansvar och uppdrag

Vi ansvarar för fastighetsindelningen i Sverige och försörjer samhället - offentlig sektor, näringsliv och privatpersoner - med information om geografi och fastigheter.

Om Lantmäteriets uppdrag

Vi säkrar också ägandet av fastigheter och tillgängliggör geodata till samhället. Vi utvecklar samhället och driver aktivt, i samverkan med andra, digitaliseringen av samhällsbyggnadsprocessen.

Vi säkerställer en nationell geodetisk infrastruktur.

Att fastställa ortnamn enligt ett vårdat ortnamnsskick ingår också i vårt uppdrag.

Lantmäteriet i samverkan med andra

För att arbeta effektivt samverkar Lantmäteriet, och deltar i projekt, med andra myndigheter, kommuner och organisationer. Läs mer om vår samverkan med andra.

Våra återförsäljare är en viktig samarbetspart för att vi, enligt vårt uppdrag, ska kunna öka och bredda användningen av geografisk information och fastighetsinformation – genom dem når vi ut till alla användare.

Vår miljöpolicy

Myndigheten ska följa miljölagar och systematiskt följa upp lagefterlevnad. Vår miljöpåverkan ska minska genom vårt miljöledningssystem som följer metodiken i ISO 14001. Miljöledningssystemet ska följas upp genom ledningens genomgång och miljörevisioner.

Lantmäteriet har beslutat att prioritera två miljöområden - klimat/utsläpp av växthusgaser och resursförbrukning. Dessa miljöområden ska ligga till grund för myndighetens prioriteringar inom miljö, miljömål och handlingsplaner.

Lantmäteriet ska minska sin miljöbelastning

Det ska vi göra genom att leva upp till fem framtagna punkter.

Förstå vår påverkan på omvärlden

Det gör vi genom att:

 • Utbilda våra medarbetare om myndighetens positiva och negativa miljöpåverkan.
 • Analysera och uppdatera våra miljöaspekter och risker.
 • Genomföra miljö- och hållbarhetsanalyser inom relevanta arbetssätt/processer
  för att identifiera förbättringsåtgärder.

Bidra till en hållbar samhällsutveckling

Det gör vi genom att:

 • Bidra till att minska samhällets miljöpåverkan genom våra produkter och
  tjänster.
 • Uppdatera vår information och datamängder för att möjliggöra en hållbar
  samhällsutveckling.
 • Bidra till att klimatanpassa samhället genom klimat- och sårbarhetsanalyser,
  åtgärder och genom våra produkter och tjänster.

Minska vår klimatpåverkan

Det gör vi genom att:

 • Byta succesivt till fordon med lägre utsläpp av växthusgaser.
 • Aktivt efterfråga fordon med låg miljöpåverkan vid hyra av fordon.
 • Välja mötesformer och resesätt ur ett miljö -och resursperspektiv vilket i
  första hand innebär resfria möten och i andra hand klimatsnåla transportsätt.
 • Förlägga våra fysiska möten på lämpligt ställe utifrån tid och plats för att
  underlätta klimatsnåla resor.
 • Uppgradera vår IT-miljö för att underlätta för resfria möten.

Minska vår resursförbrukning

Det gör vi genom att:

 • Välja förnybar el.
 • Arbeta mot en miljövänligare IT-miljö genom att tex öka livslängd och
  energieffektivitet.
 • Minska användandet av förbrukningsvaror, återvinna och välja hållbara
  material.
 • Återbruka, sälja/skänka och i sista hand återvinna möbler och utrustning.
 • Efterfråga närproducerat och/eller ekologisk kost på våra utbildningar.

Minska vår negativa miljöpåverkan i våra inköp

Det gör vi genom att:

 • Analysera vår miljö- och hållbarhetspåverkan vid upphandlingar och inköp.
 • Ställa miljö- och hållbarhetskrav, kontinuerligt följa upp avtal samt uppdatera
  krav där så nödvändigt.