Tillgång till annans fastighet

En rättighet om tillgång till annans fastighet innebär rätten att använda någons fastighet på ett visst sätt. Till exempel är det vanligt att få rätt att ta väg, vatten, avlopp eller ledning över någon annans mark.

Servitut och nyttjanderätt

Servitut och nyttjanderätter är exempel på rättigheter att använda en annans fastighet för ett specifikt ändamål. En rättighet skapas genom avtal mellan olika personer, eller genom beslut av myndighet eller domstol. 

Rättigheter mellan fastigheter kallas servitut. Det kan till exempel handla om rätten att använda en väg eller ett avlopp som går över en annan fastighet. Det finns två typer av servitut - avtalsservitut och officialservitut.

Om rättigheten är mellan fastighet och person kallas det för nyttjanderätt. Det kan till exempel handla om rätten att fiska eller jaga på någon annans fastighet. 

Rättigheter för ledningar

Ledningsrätt är när någon får tillstånd att lägga ledningar under eller över mark som tillhör någon annan. Det kan till exempel handla om elledningar eller ledningar för bredband. Ledningsrätten prövas genom en lantmäteriförrättning. 

Allemansrätten

Allemansrätten är den begränsade rätt var och en har att använda annans fastighet (mark och vatten). Såsom att färdas över den och tillfälligt uppehålla sig där.

Läs mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats (nytt fönster).