Behandling av personuppgifter på Lantmäteriet

Lantmäteriet behandlar uppgifter om privatpersoner. Här kan du läsa vad en personuppgift är, hur Lantmäteriet behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Vilka rättigheter har jag som registrerad gentemot Lantmäteriet?

För att värna om skyddet för den personliga integriteten ska behandling av personuppgifter ske i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. De centrala lagarna är främst EU:s allmänna dataskyddsförordning, (GDPR) och lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning (dataskyddslagen).

Med personuppgift avses varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Alla uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en levande, fysisk person utgör en personuppgift. Med behandling avses varje åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter: insamling, bearbetning, lagring, användning med mera utgör behandling av personuppgifter.

Läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (nytt fönster).

Lantmäteriet är personuppgiftsansvarig för de behandlingar som Lantmäteriet gör, vilket betyder att Lantmäteriet är skyldig att följa gällande dataskyddslagstiftning. Ibland behandlar Lantmäteriet personuppgifter för annans räkning, till exempel kommunala lantmäterimyndigheter, och är då personuppgiftsbiträden.

På denna sida hittar du information om de insamlingar av personuppgifter som Lantmäteriet gör. Informationen nedan är sådan som Lantmäteriet måste lämna till dig enligt GDPR, när personuppgifter samlas in.

När Lantmäteriet behandlar dina personuppgifter har du som registrerad rättigheter gentemot Lantmäteriet. Dessa rättigheter är ofta hänförliga till varför vi behandlar dina uppgifter. Nedan kan du läsa mer om varje enskild rättighet.

Du kan kontakta Lantmäteriet om du har ytterligare frågor om vår behandling av personuppgifter.

Du finner kontaktuppgifter till Lantmäteriet, till Lantmäteriets utsedda dataskyddsombud och till Integritetsskyddsmyndigheten som är tillsynsmyndighet i dataskyddsfrågor på den här sidan, under rubriken "Kontakt, synpunkter och klagomål".

Enligt lag är Lantmäteriet i egenskap av myndighet skyldig att bevara allmänna handlingar och att lämna ut dem enligt offentlighetsprincipen. En allmän handling är exempelvis post eller e-post som kommer in till Lantmäteriet eller när vi upprättar och förvarar handlingar. Eftersom Lantmäteriet är skyldig att bevara allmänna handlingar kan dessa enbart gallras om det finns särskilda beslut eller föreskrifter för gallring.

För dig innebär det att den information som du lämnar till Lantmäteriet blir en allmän handling. Uppgifter i allmänna handlingar kan dock komma att omfattas av sekretess enligt gällande sekretesslagstiftning och av den anledningen inte lämnas ut. Prövning om sekretess görs i varje enskilt fall.

Genom GDPR har du som registrerad ett antal rättigheter när Lantmäteriet behandlar dina personuppgifter som personuppgiftsansvarig. Nedan kan du läsa vilka rättigheter som kan bli aktuella för de behandlingar som sker av dina personuppgifter.

Rätt till tillgång ("registerutdrag"):

Du har rätt att få veta om Lantmäteriet behandlar dina personuppgifter. Det kan du göra antingen genom att läsa nedan under rubriken Behandling av personuppgifter eller genom att begära ett registerutdrag.

När du begär ett registerutdrag kommer Lantmäteriet att söka igenom tillgängliga personuppgiftssamlingar för att hitta var du behandlas. Lantmäteriet använder sig av befintliga sökvägar för att hitta var dina personuppgifter kan finnas.

Du har rätt att begära registerutdrag från Lantmäteriet med rimliga tidsintervaller. En begäran om registerutdrag görs genom att kontakta kundcenter.

Rätt till rättelse:

Skulle det visa sig att de personuppgifter som Lantmäteriet behandlar om dig är felaktiga har du rätt att begära rättelse och få personuppgifterna rättade utan onödigt dröjsmål. Du har också rätt att komplettera ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd"):

Under vissa omständigheter har du som registrerad rätt att få dina personuppgifter som behandlas raderade.

Rättigheten begränsas dock av att Lantmäteriet inte kan radera en uppgift som är nödvändig för att fullgöra Lantmäteriets uppdrag enligt lag. Om uppgiften är nödvändig för behandling på de rättsliga grunderna uppgift av allmänt intresse, vid myndighetsutövning eller rättslig förpliktelse kan uppgiften inte raderas.

I de fall som uppgifter om dig förekommer i en allmän handling behövs gallringsbeslut för att gallra sådan information, eftersom Lantmäteriet är skyldig att bevara allmänna handlingar.

Invändning mot behandling:

När behandling grundar sig på de rättsliga grunderna berättigat intresse eller uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning har du som registrerad alltid rätt att invända mot behandling. Vid en sådan invändning måste Lantmäteriet som personuppgiftsansvarig visa tvingande skäl för att behandla uppgifterna, annars ska behandling upphöra.

Invändning mot behandling för direkt marknadsföring:

Du har alltid rätt att invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring.

Begränsning av behandling:

Du har rätt att begära att de personuppgifter som vi behandlar om dig begränsas. Det innebär att personuppgifter som är lagrade markeras med syfte att begränsa behandlingen av dessa i framtiden.

Dataportabilitet:

I de fall som Lantmäteriets behandling av dina personuppgifter grundar sig på de rättsliga grunderna avtal eller samtycke, och uppgifterna behandlas automatiserat, och du har tillhandahållit oss uppgifterna, har du rätt till dataportabilitet. Det innebär att uppgifterna kan flyttas från en personuppgiftsansvarig till en annan om det är tekniskt möjligt.

Denna rättighet är begränsad hos Lantmäteriet eftersom vi i de allra flesta fall behandlar uppgifter med stöd av bestämmelser i lag eller förordning.

Automatiserat beslutsfattande:

Du som registrerad har rätt att inte bli föremål för automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder för dig som registrerad. Detta gäller dock inte om sådana beslut är tillåtna i unionsrätten eller i nationell rätt. Lantmäteriet gör inte profilering.

Ansöka om att göra gällande dina rättigheter enligt GDPR:

För att göra gällande dina rättigheter i enlighet med GDPR, mejlar du till vårt kundcenter. Din begäran prövas och avgörs med ett överklagbart beslut.

Återkalla samtycke:

Om du har deltagit i Lantmäteriets kommunikationsverksamhet genom att lämna ditt samtycke till sådan behandling har du rätt att återkalla det.

Vissa delar av webbplatsen kräver att din webbläsare tillåter lagring av kakor (cookies) i din dator. Vi vill också spara kakor för statistik. Statistiken hjälper oss förstå hur besökare interagerar med webbplatsen. Dessa kakor samlas in anonymt. Enligt lag måste du få information om att webbplatsen innehåller kakor, vad de används till och hur man kan välja bort dem så att du kan bedöma om du vill samtycka till kakor eller ej. Kakor lagras på din dator och inte på denna webbplats.

Detaljerad information om de kakor vi använder.

Notera att det alltid innebär en risk att lämna ut personuppgifter, oavsett om det sker personligen, via telefon eller över Internet, och att inga tekniksystem är helt skyddade för intrång eller 'hackers'. Lantmäteriet har gjort sitt yttersta för att vidta lämpliga och adekvata åtgärder för att förhindra och minimera riskerna för obehörig tillgång till, olämplig användning av och förvanskning av dina personuppgifter. Lantmäteriet använder exempelvis krypteringsteknik vid sammanställning eller överföring av känsliga data, t.ex. kreditkortsinformation.

Ingen information får skickas till Lantmäteriet av personer under 18 års ålder utan tillstånd från förälder eller vårdnadshavare. Personer under 18 års ålder får inte heller genomföra köp eller företa andra rättshandlingar på denna webbplats utan sådant tillstånd, om detta inte tillåts av tillämpbara lagar.

När och varför samlar vi in dina personuppgifter?

Lantmäteriet kan sammanställa statistik och allmän information om hur webbplatsen används, t.ex. för att se trafikmönster. Detta gör vi för att kunna utvärdera och förbättra webbplatsen. Statistiken sammanställs endast då samtycke getts och den finns inte tillgänglig på individnivå. Den innehåller heller inga uppgifter som gör det möjligt att identifiera enskilda personer. 

Statistik om besökare på webbplatsen lämnas inte vidare till tredje part.

Förutom att samla in generell besöksstatistik genomförs med jämna mellanrum undersökningar med formulär på 'lantmateriet.se'. Syftet med dessa undersökningar är att fråga besökarna om specifika intresseområden på webbplatsen och lära känna besökarnas behov, önskemål och erfarenhet ytterligare. Medverkan i sådana undersökningar är naturligtvis frivillig och du anmäler själv intresse för att delta.

Lantmäteriet genomför olika undersökningar både externt för allmänheten och samarbetspartners i form av frågor kring service och produkter, handläggningstider m.m. och internt för Lantmäteriets anställda i form av arbetsrelaterade frågor.

De data som samlas in är anonymiserade och går inte att knyta till dig som person om inte du själv anger personuppgifter i fritextfält.

Vi kan vid undersökningar ta hjälp av externa företag. Då ingår vi personuppgiftsbiträdesavtal med dem.

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid:

 • Medverkan i enkätundersökningar

Varifrån samlas personuppgifterna in?

 • Från den som deltar/svarar på enkätfrågor

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

 • E-postadress
 • De uppgifter som efterfrågas eller som anges ”fritextfält”

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

 • Enkätundersökning gällande service, produkter och handläggningstider hanterar vi uppgifterna för att utveckla och förbättra vår verksamhet.
 • Enkätundersökning gällande arbetsrelaterade frågor hanterar vi uppgifterna för att förbättra arbetsmiljön för Lantmäteriets anställde.

Andra användningsområden för personuppgifter?

 • Inte relevant

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter:

 • Art. 6.1 a GDPR, Samtycke

Vad är följden av att personuppgifter inte lämnas?

 • Behandling kan ej ske

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

 • Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

 • Lantmäteriet samt extern leverantör på uppdrag av Lantmäteriet via avtal

Har vi automatiserade beslut?

 • Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

 • Nej

I regel överför Lantmäteriet inte personuppgifter utanför Sverige eller utanför EU/EES, det vill säga till så kallade tredjeländer. Enligt GDPR får överföring av personuppgifter endast ske under mycket begränsade förutsättningar. Genom publicering av personuppgifter i sociala medier, till exempel Facebook, Instagram och LinkedIn kan uppgifterna dock komma att överföras utanför EU/EES. Användningen av publicerade uppgifter regleras enligt de användningsvillkor och den lagstiftning som gäller för den tjänsteleverantören. Lantmäteriet kan inte garantera att behandlingen av uppgifterna i sociala medier sker fullt ut enligt GDPR. Därför publicerar Lantmäteriet inte dina personuppgifter i sociala medier med risk för överföring till tredjeland, om inte du har gett ett uttryckligt samtycke till detta.

Samtycke kan ges enligt formuläret här.

Om du vill återkalla ditt samtycke kan du göra det här.

Vid deltagande i kursverksamhet samlar Lantmäteriet in personuppgifter om dig.

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid deltagande i kursverksamhet.

Varifrån samlas personuppgifterna in?

 • Från deltagare själva eller chefer

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

 • Namn
 • kontaktuppgifter
 • uppgifter om kost
 • uppgift om yrkesbefattning

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

 • Genomföra utbildning 

Andra användningsområden för personuppgifter:

 • Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter:

 • Art. 6.1 e GDPR, uppgift av allmänt intresse

Lagstöd:

 • Förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet

Vad är följden av att uppgifter inte lämnas?

 • Behandling kan ej ske 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

 • Tills gallring sker 

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

 • Allmänheten (genom offentlighetsprincipen), andra kursdeltagare

Har vi automatiserade beslut?

 • Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

 • Nej

Lantmäteriet bedriver kameraövervakning för att förhindra inbrott och skadegörelse på huvudkontoret i Gävle samt i teknikbodar vid Lantmäteriets mätstationer runt om i Sverige.

Lantmäteriet bedriver även kameraövervakning vid ett antal mätstationer runt om i Sverige för att kontrollera störningar i miljön runt mätantennerna (GNSS antenner), som till exempel snö och vegetation.

Kameraövervakning i Sverige regleras främst av bestämmelser i GDPR och Kamerabevakningslagen (2018:1200).

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid:

 • Kameraövervakning

Varifrån samlas personuppgifterna in?

 • Från den person som befinner sig inom kamerans bevakningsområde

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

 • Foto

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

 • Externa störningar (GNSS-antenner vid mätstationer)
 • Förhindra och utreda brott (huvudkontoret och teknikbodar)

Andra användningsområden för personuppgifter?

 • Inte relevant

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter:

 • Art. 6.1 e GDPR, Allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning

Vad är följden av att personuppgifter inte lämnas?

 • Behandling kan ej ske

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

 • För teknikbodar vid Lantmäteriets mätstationer: 3 månader
 • För huvudkontoret: 3 månader
 • För GNSS-antenner vid Lantmäteriets mätstationer: en bild per timme under sex månader. Efter sex månader lagras endast en bild per dag från det datum då kameraövervakningen startades

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

 • Lantmäteriet
 • Securitas Technology Sverige AB

Har vi automatiserade beslut?

 • Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

 • Nej

Vid ett inskrivningsärende och andra ärende som handläggs av Fastighetsinskrivningen behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter vid inskrivningsärende och andra ärenden som handläggs av Fastighetsinskrivningen avseende till exempel:

 • Lagfart/inskrivning av tomträttsinnehav
 • Lagfartssammanträde
 • Inskrivning av tomträtt
 • Inteckning
 • Avtalsrättigheter
 • Anteckning
 • Stämpelskatt 
 • Rättelse
 • Omprövning av stämpelskatt

Varifrån samlas personuppgifterna in?

 • Från den som ansöker om ett inskrivningsärende och andra ärende som handläggs av Fastighetsinskrivningen.

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Civilstånd
 • Kontaktuppgifter
 • Fastighetsbeteckning
 • IP-adress
 • Användardata på hemsidan och cookies

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

 • Handlägga ärende

Andra användningsområden för personuppgifter:

 • Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)
 • Tillhandahålla fastighetsinformation genom t.ex. fastighetsregistret
 • Uppdatera fastighetsinformation
 • Utbildning av personal

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter:

 • Art. 6.1 c GDPR, rättslig förpliktelse
 • Art. 6.1 e GDPR, behandling vid myndighetsutövning samt av allmänt intresse.

Vilka lagstöd:

 • Förvaltningslagen (2017:900)
 • Jordabalken (1970:994)
 • Lag (1970:995) om införande av nya jordabalken
 • Inskrivningsförordningen (2000:309)
 • Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter
 • Lag (1994:448) om pantbrevsregister
 • Förordning (1994:598) om pantbrevsregister

Vad är följden av att personuppgifter inte lämnas?

 • Ärendet kan inte handläggas

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

 • Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

 • Parter i ärende
 • Allmänheten enligt offentlighetsprincipen
 • Kunder exempelvis externa parter som får tillgång till allmänna uppgifter

Har vi automatiserade beslut?

 • Ja, vi har automatiserade beslut men vi gör inte profilering

Överför vi personuppgifter till tredje land?

 • Nej

Vid kontakt med Lantmäteriet behandlar vi personuppgifter.

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid:

 • Kommunikation med Lantmäteriet som inte tillhör ärendehandläggning, t.ex. vid allmänna frågor och vid offentlighetsuttag.

Varifrån samlas personuppgifterna in?

 • Från den som kontaktar oss, men även från offentligt tillgänglig information och våra databaser.

Vilka kategorier av personuppgifter samlas i huvudsak in?

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Fastighetsinformation t.ex. fastighetsbeteckning eller del i samfällighet.
 • Personnummer

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

 • Utöva serviceskyldighet

Andra användningsområden för personuppgifter:

 • Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)
 • Hantera avgifter för offentlighetsuttag
 • Kvalitetsarbete

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter:

 • Art. 6.1 e GDPR, uppgift av allmänt intresse

Lagstöd:

 • Förvaltningslagen (2017:900) 
 • Avgiftsförordningen (1992:191)

Vad är följden av att personuppgifter inte lämnas?

 • Behandling kan ej ske

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

 • Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

 • Allmänheten enligt offentlighetsprincipen

Har vi automatiserade beslut?

 • Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

 • Nej

Vid en lantmäteriförrättning behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter vid:

 • Lantmäteriförrättning avseende t.ex.:
 • Fastighetsreglering
 • Avstyckning
 • Klyvning
 • Sammanläggning
 • Ledningsrätt
 • Gemensamhetsanläggning
 • Fastighetsbestämning
 • Äganderättsutredning eller
 • Legalisering

Varifrån samlas personuppgifterna in?

 • Från den som söker om förrättning men även från andra som är berörda av förrättningen och våra egna databaser.

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

 • Namn
 • Personnummer
 • Civilstånd
 • Kontaktuppgifter
 • Ekonomisk information avseende fastighet vanligtvis inteckning eller värdering men även kontonummer
 • Fastighetsbeteckning, UUID (unique identifier) och fastighetsnyckel. UUID och fastighetsnyckel är andra sätt än fastighetsbeteckning för att identifiera en fastighet.
 • Karta
 • Deltagande i samfällighet eller gemensamhetsanläggning
 • IP-adress
 • Användardata på hemsidan
 • Cookies

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

 • Handlägga ärende

Andra användningsområden för personuppgifter:

 • Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)
 • Uppdatera fastighetsinformation t.ex. i fastighetsregistret
 • Tillhandahålla fastighetsinformation genom t.ex. fastighetsregistret
 • Internt expertstöd
 • Kvalitetsarbete
 • Hantera kunduppgifter
 • Hantera överklaganden
 • Hantera skadeståndsanspråk
 • Utbildning av förrättningslantmätare

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter:

 • Art. 6.1 c GDPR, rättslig förpliktelse
 • Art. 6.1 e GDPR, behandling vid myndighetsutövning samt av allmänt intresse.

Lagstöd:

 • Anläggningslagen (1973:1149)
 • Fastighetsbildningslagen (1970:988)
 • Fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)
 • Förvaltningslagen (2017:900)
 • Kungörelse (1971:1086) om äganderättsutredning och legalisering
 • Lag om fastighetsregister (200:224)
 • Lag om ägandeutredning och legalisering (1971:1037)
 • Ledningsrättslag (1973:1144)

Vad är följden av att personuppgifter inte lämnas?

 • Ärendet kan inte handläggas

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

 • Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

 • Parter, sakägare, berörda exempelvis ombud
 • Sakkunnig exempelvis avseende värdering
 • Gode män
 • Andra myndigheter så som berörd kommun, länsstyrelse eller domstol
 • Bank eller kreditinstitut
 • Kunder exempelvis externa parter som får tillgång till allmänna uppgifter 
 • Tolk
 • Allmänheten enligt offentlighetsprincipen

Har vi automatiserade beslut?

 • Ja, vi har automatiserade beslut, men vi gör inte profilering

Överför vi personuppgifter till tredje land?

 • Nej

Vid samverkan samlar Lantmäteriet in personuppgifter om dig.

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid:

 • Samverkan med Lantmäteriet

Varifrån samlas personuppgifterna in?

 • Från deltagare själva

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

 • Namn, kontaktuppgifter

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

 • Samverkan

Andra användningsområden för personuppgifter:

 • Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter:

 • Art. 6.1 e GDPR, uppgift av allmänt intresse

Lagstöd:

 • Förvaltningslagen (1986:223), myndighetsförordningen (2007:515), förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet.

Vad är följden av att uppgifter inte lämnas?

 • Behandling kan ej ske

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

 • Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

 • Allmänheten (genom offentlighetsprincipen)
 • Andra deltagare i samverkan

Har vi automatiserade beslut?

 • Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

 • Nej

När du medverkar i kommunikationsverksamhet behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig.

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid:

 • Medverkan i kommunikationsverksamhet
 • Medverkan i tävlingar
 • Administrera samtycken

Varifrån samlas personuppgifterna in?

 • Från den som deltar, men även från offentligt tillgänglig information och våra databaser.

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

 • Namn
 • Kontaktuppgifter
 • Fastighetsinformation t.ex. fastighetsbeteckning, del i samfällighet, servitut eller nyttjanderätt.

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

 • Informera om Lantmäteriets verksamhet
 • Medverkan i tävlingar
 • Administrera samtycken

Andra användningsområden för personuppgifter:

 • Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter:

 • Art. 6.1 a GDPR, samtycke

Vad är följden av att personuppgifter inte lämnas?

 • Behandling kan ej ske

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

 • Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

 • Allmänheten enligt offentlighetsprincipen

Har vi automatiserade beslut?

 • Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

 • Nej

När du prenumererar på nyhetsbrev behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig.

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid:

 • Prenumeration på nyhetsbrev

Varifrån samlas personuppgifterna in?

 • Från den som registrerar sig för nyhetsbrev.

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

 • E-postadress

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

 • Informera om Lantmäteriets verksamhet

Andra användningsområden för personuppgifter:

 • Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter:

 • Art. 6.1 e GDPR, behandling vid myndighetsutövning samt av allmänt intresse

Vad är följden av att personuppgifter inte lämnas?

 • Behandling kan ej ske

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

 • Tills återtagande av samtycke

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

 • Allmänheten enligt offentlighetsprincipen

Har vi automatiserade beslut?

 • Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

 • Nej

Vid rekrytering för anställning behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig.

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid:

 • Rekrytering och jobbansökan

Varifrån samlas personuppgifterna in?

 • Från den som söker anställning men även från offentligt tillgänglig information samt referens.

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

 • Namn
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • Erfarenhet, kompetens och kunskap

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

 • Rekrytera personal 

Andra användningsområden för personuppgifter:

 • Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter:

 • Art. 6.1 e GDPR, behandling vid myndighetsutövning samt av allmänt intresse

Lagstöd:

 • Lag (1994:260) om offentlig anställning
 • Anställningsförordningen (1994:373)
 • Förvaltningslagen (2017:900)

Vad är följden av att uppgifter inte lämnas?

 • Ärendet kan inte handläggas

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

 • Tills gallring sker 

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

 • Allmänheten enligt offentlighetsprincipen

Har vi automatiserade beslut?

 • Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

 • Nej

Vid en ansökan/anmälan till samfällighetsföreningsregistret behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter vid:

 • Ansökan om nyregistrering och organisationsnummer
 • Anmälan om registrering till samfällighetsföreningsregistret

Varifrån samlas personuppgifterna in?

 • Från den som ansöker/anmäler till samfällighetsföreningsregistret

Vilka kategorier av personuppgifter som i huvudsak samlas in?

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Kontaktuppgifter
 • IP-adress, användardata på hemsidan och cookies

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

 • Handlägga ärende

Andra användningsområden för personuppgifter:

 • Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)
 • Tillhandahålla information ur samfällighetsföreningsregistret
 • Uppdatera samfällighetsföreningsregistret
 • Utbildning av personal

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter:

 • Art. 6.1 c GDPR, rättslig förpliktelse
 • Art. 6.1 e GDPR, behandling vid myndighetsutövning samt av allmänt intresse.

Lagstöd:

 • Förvaltningslagen (2017:900)
 • Förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister m.m.
 • Lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter
 • Lag (1974:174) om identitetsbeteckning för juridiska personer m.fl.

Vad är följden av att personuppgifter inte lämnas?

 • Ärendet kan inte handläggas

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

 • Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

 • Parter i ärende
 • Allmänheten enligt offentlighetsprincipen
 • Kunder exempelvis externa parter som får tillgång till allmänna uppgifter 

Har vi automatiserade beslut?

 • Ja

Överför vi personuppgifter till tredje land?

 • Nej

Vid ansökan om spridningstillstånd behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig.

Vi samlar in och behandlar personuppgifter vid:

 • Ansökan om spridningstillstånd

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

 • Handlägga ärende

Andra användningsområden för personuppgifter:

 • Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter:

 • Art. 6.1 e Behandling vid myndighetsutövning

Lagstöd:

 • Lag (2016:319) om skydd för geografisk information
 • Förordning (2016:320) om skydd för geografisk information
 • Förvaltningslagen (2017:900)

Vad är följden av att personuppgifter inte lämnas?

 • Ärendet kan inte handläggas

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

 • Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

 • Allmänheten (genom offentlighetsprincipen)

Har vi automatiserade beslut?

 • Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

 • Nej

Vid tillhandahållande av geodata behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig.

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid:

 • Ansökan om tillgång till, eller beställning av, eller åtkomst till geodata (geografisk information och fastighetsinformation).
 • Tecknande av avtal för tillhandahållande av geodata.

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

 • Tillhandahålla geodata, handlägga ärenden, hantera avtal.

Andra användningsområden för personuppgifter:

 • Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter:

 • Art. 6.1 e GDPR, behandling vid myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse

Lagstöd:

 • Förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet 
 • Lag (2000:224) om fastighetsregister
 • Lag (2006:378) om lägenhetsregister
 • Förordning (1993:1270) om förande av samfällighetsföreningsregister
 • Förordning (2011:58) om behandling av personuppgifter i Lantmäteriets databas för arkiverade handlingar
 • Förvaltningslagen (2017:900) 
 • Förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Vad är följden av att uppgifter inte lämnas?

 • Ärende kan ej handläggas, eller avtal kan inte tecknas 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

 • Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

 • Allmänheten (genom offentlighetsprincipen)

Har vi automatiserade beslut?

 • Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

 • Nej

Vid tillhandahållande av geodetisk information behandlar Lantmäteriet personuppgifter om dig.

Vi samlar in och behandlar uppgifter vid:

 • Tillhandahållande av geodetisk information
 • Tecknande av avtal för tillhandahållande av geodetisk information

Varför samlar vi in och behandlar personuppgifter?

 • Tillhandahålla geodetisk information, hantera avtal

Andra användningsområden för personuppgifter:

 • Arkivändamål av allmänt intresse (allmänna handlingar)
 • Informera om verksamhet 

Vår rättsliga grund för behandling av personuppgifter:

 • Art. 6.1 e GDPR, Uppgift av allmänt intresse

Lagstöd:

 • Förordning (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet, förordning (2010:1770) om geografisk miljöinformation

Vad är följden av att uppgifter inte lämnas?

 • Avtal kan ej tecknas 

Hur länge lagrar vi personuppgifter?

 • Tills gallring sker

Vem är mottagare av personuppgifter som samlats in?

 • Allmänheten (genom offentlighetsprincipen)

Har vi automatiserade beslut?

 • Nej

Överför vi personuppgifter till tredje land?

 • Nej

Kontakt, synpunkter och klagomål

Om du har frågor om eller om du vill göra gällande dina rättigheter avseende Lantmäteriets behandlingar av dina personuppgifter vänligen kontakta kundcenter.

Dataskyddsombud

Du kan också kontakta Lantmäteriets dataskyddsombud, som bland annat har till uppgift att övervaka och kontrollera Lantmäteriets efterlevnad av dataskyddslagstiftningen.

För att kontakta dataskyddsombudet, mejla dataskyddsombud@lm.se.

Tillsyn och klagomål

Om du är missnöjd med Lantmäteriets behandling av personuppgifter har du även möjlighet att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, läs mer på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats (nytt fönster).