Hur lång tid tar det?

Här kan du läsa mer om våra handläggningstider, och ta del av vanliga frågor och svar.

Vad händer efter att jag har ansökt?

När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse och vi kontrollerar att den innehåller det som behövs. Sedan läggs ansökan på kö för att fördelas till ledig handläggare/team.

När ditt ärende har fördelats till handläggare kommer vi att kontakta dig. Det är först då du får en uppskattning om vad som gäller för ditt specifika ärende. Dels hur mycket det kommer att kosta och dels hur lång tid det kommer att ta.

Läs om vad som kostar, och få en uppfattning om hur mycket du ska betala.

Handläggningstiden är uppdelad i två delar

Handläggningstiden räknas från ansökans ankomstdag, till att du har fått beslut i ärendet.

Handläggningstiden är uppdelad i två delar. Först kötiden, vilket är tiden innan ärendet fördelas till handläggare/team. Sen tiden det tar att utreda och genomföra det du ansökt om. Det är summan av de två delarna som blir den totala tiden det kommer att ta innan du får ett beslut i ditt ärende.

Alla ansökningar handläggs i turordning efter det datum som de har kommit in. De enda undantagen från detta är om det framgår av lag eller beslut från regeringen att en viss typ av ärenden ska prioriteras.

Lantmäteriets prioriteringsgrunder ändrades 1 juli 2024

Aktuell genomsnittlig kötid: Cirka 2 månader

*Aktuell kötid uppdateras en gång i månaden vid månadsskiftet.

Genomsnittlig tid för att utreda och genomföra en viss lantmäteriförrättning
Lantmäteriförrättning Antal månader (cirka)
Om du som privatperson ska bygga bostadshus. 6
För att öka eller minska storleken på en privatägd fastighet. 6
För att utveckla en kommersiell eller offentlig fastighet. 7
För att utveckla eller avveckla jord- eller skogsbruk. 6
För att skapa eller ändra en offentlig verksamhet. 11
För att utveckla allmän infrastruktur. 17
För att gemensamt äga, ta hand om eller ändra en gemensamhetsanläggning. 16

Exempel på olika grupper av lantmäteriförrättningar.

Frågor och svar

Kötiden varierar över tid beroende på ansökningstrycket. Generellt kan man säga att kötiderna tenderar att öka när ansökningarna är många och minska när ansökningstrycket minskar, som läget är nu. Det senaste året har Lantmäteriet hanterat cirka 12 000 ansökningar om lantmäteriförrättningar.

Sedan många år tillbaka är det också brist på Lantmätare, både på Lantmäteriet och på arbetsmarknaden i stort. Det är de som har kärnkompetensen för att beslut om förrättningar ska kunna fattas. Om vi kunde skulle vi rekrytera fler lantmätare, men konkurrensen om dem är stor.

När du skickat in din ansökan får du en bekräftelse och vi kontrollerar att den innehåller det som behövs. Sedan läggs ansökan på kö för att fördelas till ledig handläggare/team.

Det är först när ärendet fördelats som du blir kontaktad och får en uppskattning om vad som gäller ditt specifika ärende, dels hur mycket det kommer att kosta dels hur lång tid det kommer att ta.

Hur lång tid det sedan tar att slutföra arbetet med din ansökan beror på hur lätt eller svårt det är att genomföra det du ansökt om.

Att ändra en fastighet med hjälp av en lantmäteriförrättning är till skillnad från vad många tror mer än att bara slå ner nya rör i marken. Arbetet består av de utredningar Lantmäteriet måste göra enligt lag, för att kunna säkra vem som äger vad. Det är viktigt att det blir hållbart över lång tid.

Våra handläggningstider har dock en stor variation beroende på typ av ärende. Exempelvis är det stor skillnad mellan ett ärende som berör byggande av en järnväg och berör många tomtägare längs bansträckningen, jämfört med en avstyckning av ett bostadshus.

Moment som ingår i en lantmäteriförrättning.

  • Vi samordnar ansökningar nationellt för att enkelt kunna överföra ärenden från ett kontor till ett annat. Det gör också att vi inte blir lika beroende som tidigare av var i landet det är lättare eller svårare att rekrytera.
  • Vi breddar rekryteringen, anställer personer med annan bakgrund än lantmätare, till exempel jurister, ekonomer, assistenter.
  • Genom teamarbete kan vi fördela uppgifter, arbeta parallellt och nyttja resurser på ett effektivare sätt.
  • Regeringen har tillfört fler utbildningsplatser för att möta Lantmäteriets behov av utbildade lantmätare.

Lantmäteriet är inte nöjd med dagens situation och arbetar på en rad områden med att förbättra handläggningstiden. Det är på många sätt ett långsiktigt arbete.

På nationell nivå samordnar vi ansökningar för att enkelt kunna överföra ärenden från ett kontor till ett annat. Det gör också att vi inte blir lika beroende som tidigare av var i landet det är lättare eller svårare att rekrytera.

Vi breddar rekryteringen, anställer personer med annan bakgrund än lantmätare till exempel jurister, ekonomer och assistenter. Genom teamarbete kan vi fördela uppgifter, arbeta parallellt och nyttja resurser på ett optimalt sätt.

Vi tar fram ett nytt digitalt handläggningsstöd – som del för del tar form och börjar användas. Det ger möjlighet till bättre överblick, samordning och en effektivare handläggning.

Vi arbetar också tillsammans med andra aktörer, med att få till stånd en mer modern lagstiftning. Vi utgår till exempel från Fastighetsbildningslagen som är från 1970, dvs innan den digitala revolutionen.

Alla ansökningar handläggs i turordning efter det datum som de har kommit in. De enda undantagen från detta är bredband eller andra typer av ärenden, som anses samhällsviktiga enligt lag eller beslut från regeringen, och därför ska prioriteras.

Om en ansökan är prioriterad har den bland annat kortare kötid och fördelas snabbare till våra handläggare. Ansökningar om bredband fördelas inom en vecka.

Lantmäteriets prioriteringsgrunder ändrades 1 juli 2024