Dröjsmålstalan

Om du anser att ditt ärende tar för lång tid kan du skicka in en begäran till oss om att ditt ärende ska avgöras, så kallad dröjsmålstalan.

Förutsättningar

Du kan, från och med 1 juli 2018, under följande förutsättningar enligt förvaltningslagen skicka in en dröjsmålstalan:

  • Det har gått minst sex månader från det att ärendet inleddes.
  • Endast enskild som inlett ärendet kan begära dröjsmålstalan.
  • Dröjsmålstalan ska vara skriftlig.
  • Enskild får begära prövning av frågan endast en gång under ett pågående ärende.

Om de formella förutsättningarna är uppfyllda ska Lantmäteriet inom fyra veckor från den dag då en sådan begäran kom in antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran. Ett avslagsbeslut kan överklagas till mark- och miljödomstol.

Skicka in dröjsmålstalan

För fastighetsbildningsärenden:
Lantmäteriet Fastighetsbildning
801 82 Gävle

För fastighetsinskrivningsärenden:
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning
761 80 Norrtälje

För övriga ärenden:
Lantmäteriet
801 82 Gävle

Läs mer:
Lagtext Förvaltningslagen på Sveriges Riksdags webbplats (nytt fönster)