Konsultation i frågor som rör det samiska folket

Lantmäteriet har en skyldighet att konsultera samiska företrädare innan vi fattar beslut i ärenden som kan få särskild betydelse för samerna. Det säger en ny lag som trädde i kraft den 1 mars 2022.

Syftet med konsultation är att främja det samiska folkets inflytande över sina angelägenheter.

När ska konsultation ske?

Konsultationsskyldigheten gäller i beslut som kan få direkt inverkan på samernas språk, kultur, näringar eller ställning som urfolk. Konsultation sker endast när samerna påverkas på ett sätt som skiljer sig från övriga befolkningen.

Vi konsulterar i första hand Sametinget, som företräder det samiska folket. I vissa fall kan ärenden få särskild betydelse för en sameby, då ska även samebyn konsulteras.

Det kan också finnas tillfällen när samiska organisationer ska konsulteras. Det görs om:

  • ärendet kan få särskild betydelse för organisationen med hänsyn till dess ändamål enligt stadgarna
  • organisationen anmält intresse av att delta i konsultationer.

Konsultationsskyldigheten gäller i ärenden som skickats in till Lantmäteriet efter den 1 mars 2022.

Vi vill konsulteras – hur går vi tillväga?

Samiska organisationer som vill anmäla intresse att delta i konsultation kan fylla i nedanstående blankett och skicka den till Lantmäteriet så hör vi av oss när en konsultation blir aktuell.

Blankett – Begäran om konsultation i frågor som rör fastighetsbildning (pdf, nytt fönster)

Blankett – Begäran om konsultation i frågor som rör exempelvis lagfart och inteckning (pdf, nytt fönster)

Förutom de organisationer som anmält intresse av konsultation enligt ovan tar Lantmäteriet själv kontakt med Sametinget och/eller berörda samebyar för att fråga om de har ett intresse av att konsulteras i ärenden som vi misstänker kan få särskild betydelse för samerna.

Hur går en konsultation till?

Lantmäteriet avgör på vilket sätt en konsultation ska genomföras men ska så långt som det är möjligt och lämpligt tillgodose den samiska företrädarens önskemål om konsultationsform.

Konsultationen är ett tillfälle för den samiska företrädaren och andra berörda i ärendet att lyfta sina åsikter och önskemål.

Konsultationen fortsätter tills enighet eller samtycke i den fråga som är orsak till konsultationen uppnåtts mellan berörda parter i ärendet och den samiska företrädaren, eller tills Lantmäteriet eller den samiska företrädaren förklarar att enighet eller samtycke inte kan nås i ärendet.

På riksdagens webbplats kan du läsa mer om lagen (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket (nytt fönster)