Stämpelskatt och avgifter

Stämpelskatt är den skatt du ska betala när du köper en fastighet eller tomträtt i samband med att du söker lagfart, men även när du tar ut en inteckning i fastigheten. Här hittar du information om stämpelskatt och andra avgifter och när du ska betala. Här kan du också beräkna din preliminära stämpelskatt.

Beräkna stämpelskatt och avgift

Vilken typ av registrering?

Kostnad för lagfart

Kostnaden för lagfart beror på hur du har förvärvat fastigheten. Det är inte säkert att du behöver betala stämpelskatt, men du betalar alltid en expeditionsavgift som är 825 kronor. Expeditionsavgiften är till för att täcka kostnaden för vår handläggning.

När ett ärende förklaras vilande innebär det att en extra expeditionsavgift ska betalas. Några av de vanligaste exemplen på när ett ärende förklaras vilande är när det saknas medgivande från överlåtarens make eller maka, att säljarens namnteckning inte är bevittnad av två personer, eller att förvärvet är beroende av villkor.

Kostnad vid köp

Med taxeringsvärde i följande text menas taxeringsvärdet från året innan lagfart beviljades. Detta om inget annat framgår i texten.

Vid köp ska du förutom expeditionsavgiften betala skatt till staten (stämpelskatt). När vi beviljar ditt ärende jämförs köpeskillingen mot taxeringsvärdet från året innan den inskrivningsdag då lagfart beviljas. Stämpelskatten beräknas sedan på det högre av beloppen avrundat nedåt till närmast hela tusentals kronor.

För privatpersoner, bostadsrättsföreningar och kommuner är stämpelskatten 1,5 procent. För juridiska personer (till exempel aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar) är stämpelskatten 4,25 procent.

Exempel:
Du köper en fastighet av en släkting och betalar en symbolisk summa på 1 000 kronor i köpeskilling. Fastighetens taxeringsvärde är 288 750 kronor. Eftersom det är ett köp kommer stämpelskatten att beräknas på det högsta av de två beloppen, vilket i det här fallet är taxeringsvärdet. Du kommer att få betala 1,5 procent av 288 000 kr i stämpelskatt = 4 320 kronor. Expeditionsavgift på 825 kronor tillkommer.

Tänk på att om du har köpt en tomträtt jämförs den summa du betalar för tomträtten med det taxerade byggnadsvärdet. Stämpelskatten beräknas på det högsta av de två beloppen.

Har inte fastigheten något taxeringsvärde året före det år lagfart beviljas?

Då behöver du skicka med ett värdeintyg tillsammans med ansökan om lagfart. Värdeintyget ska utfärdas av sakkunnig och visa fastighetens uppskattade taxeringsvärde när köpehandlingen upprättades. Sakkunnig är till exempel banktjänsteman, mäklare eller annan behörig värderingsman.

Om fastigheten har fått ett taxeringsvärde under nuvarande år kan det inte ligga till grund för beräkning av stämpelskatten.

Har fastigheten ett taxeringsvärde som inte stämmer på grund av exempelvis avverkning, avstyckning, brand eller annan förstörelse?

Då ska du vända dig till Skatteverket och meddela vad som hänt. Om Skatteverket fattar beslut om nytt taxeringsvärde, kan du skicka beslutet till oss tillsammans med en begäran om ändring av stämpelskatten. Om förändringen på fastigheten har skett under nuvarande år påverkar det inte vårt beslut om stämpelskatt då Lantmäteriet jämför köpeskillingen mot föregående års taxeringsvärde.

Tänk på att både säljaren och köparen har ett gemensamt betalningsansvar för stämpelskatten. Det betyder att om köparen inte betalar kan i stället säljaren krävas på betalning.

Kostnad vid gåva, arv och bodelning

Vid arv och bodelning behöver du inte betala någon stämpelskatt, utan bara expeditionsavgiften. När det gäller gåva kan du behöva betala stämpelskatt om du övertar lån eller betalar något för gåvan. Vid handläggning jämförs då taxeringsvärdet från föregående år mot den summa som är en ersättning för gåvan. Om summan uppgår till 85 procent eller mer av taxeringsvärdet ska stämpelskatt betalas som vid ett köp.

Exempel:
Du får en fastighet i gåva av en släkting och betalar en symbolisk summa på 1000 kr i ersättning. Fastighetens taxeringsvärde är 288 000 kronor. Eftersom det är en gåva och ersättningen understiger 85 procent av taxeringsvärdet, ska du inte betala någon stämpelskatt. Expeditionsavgift på 825 kronor tillkommer.

Tänk på att:

  • Om du till exempel får halva fastigheten i gåva, jämförs den summa du betalar för gåvan mot halva taxeringsvärdet.
  • Om det är en tomträtt du fått i gåva och övertagit lån eller betalat något för gåvan, jämförs den summa du betalar endast mot det taxerade byggnadsvärdet. 

En expeditionsavgift per förvärvshandling

Något som är bra att tänka på är att man ska betala en expeditionsavgift för varje förvärvshandling eller underrättelse. Om man till exempel ger sina tre barn var sin del av fastigheten och skriver tre gåvobrev, får man betala tre expeditionsavgifter. Skriver man bara ett gåvobrev, blir det bara en expeditionsavgift.

Det kan också bli flera expeditionsavgifter vid exempelvis arvskiften där olika personer får olika fastigheter, eller vid inskrivning av servitut där olika rättigheter skrivs in i flera olika fastigheter.

Avgift vid inteckning och uttag av pantbrev

Du ska betala stämpelskatt även när du tar ut en inteckning i fastigheten. Stämpelskatten är 2 procent på inteckningsbeloppet och beräknas på hela tusentals kronor, avrundat nedåt. Expeditionsavgiften är 375 kronor per inteckning.

Varför kostar det?

Stämpelskatten kan liknas vid en statlig omsättningsskatt. En expeditionsavgift ska alltid betalas och är till för att täcka kostnaden för vår handläggning.

När ska jag betala?

När vi har handlagt ditt ärende skickar vi en faktura till dig och du har sedan 30 dagar på dig att betala. Fakturan måste vara betald innan pantbrevet utfärdas.

Juridiska personer kan i vissa fall få uppskov med betalning av stämpelskatt enligt 32a § stämpelskattelagen. Läs mer om uppskov av stämpelskatt för juridiska personer (pdf, nytt fönster).

*En expeditionsavgift för varje nytt pantbrev.
** En extra expeditionsavgift om ansökan förklaras vilande och sedan beviljas.

Expeditionsavgifter
Beskrivning Avgift (SEK)
Lagfart/Inskrivning av tomträtt**) 825
Inteckning*) **) 375
Dödning av befintlig inteckning
(Observera att vid ny inteckning tillkommer expeditionsavgift och eventuell stämpelskatt)
Utan avgift
Dödning av förkommen handling (förskottsavgift) 500
Dödning av avtalsservitut eller nyttjanderätt Utan avgift
Utbyte av pantbrev* 375
Sammanföring av inteckningar* 375
Utsträckning*, nedsättning eller relaxation av inteckning 825
Inskrivning av servitut och nyttjanderätt m.m.** 375
Förnyelse av inskrivning Utan avgift
Inskrivning av förklaring som avses i 2 kap. 3 § jordabalken 825
Anteckning om intresseanmälan enligt lagen om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt eller lagen om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället 825
Anteckning om ställföreträdare enligt lagen om förvaltning av vissa samägda jordbruksfastigheter 375
Annan anteckning, till exempel om gemensam bostad enligt lagen om sambors gemensamma hem eller ändringsavtal för tomträtt 60
Fastighetsregisterbevis (hette tidigare Fastighetsbevis eller Gravationsbevis)
Kontakta Lantmäteriets Kundcenter för att beställa fastighetsregisterbevis
230
Avgifter för kopior 
Beskrivning Avgift (SEK)
Fotokopia, 1-9 sidor Utan avgift
Fotokopia, sidan 10 50
Fotokopia, från sidan 11 (en dubbelsidig utskrift räknas som två sidor) 2 kr/sida